Neogen Viroxide Super – effektiv mot Afrikansk Svinpest(ASF) samt mot övriga kända virus, bakterier, svampar och sporer

Neogen Viroxide Super kan användas för desinfektion av stallar och utrustning, fotbad, fordon och dricksvattensystem för boskap, samt för tillämpningar med dimning. Neogen Viroxide Super är lämpligt för användning på hårda och porösa ytor och i närvaro av djur och användare.

 • Registrerad hos kemikalieinspektionen i Sverige
 • Godkänt av brittiska ministeriet för miljö, livsmedel och jordbruk (DEFRA) (mul- och klövsjuka, vesikulär svinsjuka, sjukdom hos fjäderfä och generella förordningar)
 • Peroxidformulering för bättre, bredverkande desinfektion
 • Icke-resistent oxidativ verkan för snabb avdödning
 • Lämpligt för stallar, utrustning, luftdesinfektion, dimning och fotbad

Effektiv mot alla kända virusfamiljer, bakterier, svampar och sporer

Neogen Viroxide Super, är ett peroxidbaserat desinfektionsmedel i pulverform, ger snabbt bredverkande desinfektion och är verksam på alla kända virusfamiljer, mykoplasma, bakterier, svampar och sporer.

 • Effektiv mot Afrikansk Svinpest, spädning 1:200 (kontakttid 5 minuter), vid kyligare klimat använd spädning 1:100.
 • Effektiv mot Kvarka
 • Effektiv mot Ekvint herpesvirus-1 (EHV-1) vid en spädningsgrad på 1:100
 • Effektiv mot Afrikansk svinpest (ASF) vid en spädningsgrad på 1:800 (kontakttid 5 min)
 • Effektiv mot fågelinfluensa H5N1, spädningsgrad 1:280
 • Effektiv mot Campylobakter, Salmonella, etc. Se nedan för viruslista per djurslag.

Varför välja Neogen Viroxide Super?

 • Oberoende laboratorietestad med bevisad snabb verkan mot bakterier, virus, svampar och spore
 • Komplett desinfektionsprodukt för, utrustning, stallar, fordon, fotbad och tillämpningar med dimma
 • Säker att användas för luftdesinfektion i närheten av boskap och arbetare
 • Överlägsen oxidation för snabb avdödning
 • Effektivt i områden med hårt vatten
 • Ökade ytaktiva ämnen för att underlätta desinfektionsmedlets inträngning och rengöringsförmåga
 • Minskar avlagringar och biofilm, vilket upprätthåller rördiameter, vattenflöde och -volym
 • Lämpligt för dricksvattensystem
 • Kan användas i alla program för kontinuerlig eller slutlig desinfektion

Ladda hem produktbroschyr (PDF) här.


Så här använder du Viroxide Super

Neogen Viroxide Super späds med vatten till önskad koncentration beroende på vad som skall bekämpas. Se nedan lista på olika koncentrationer beroende på patogen.

Specifikation

Sammansättning: En buffrad lösning av organiska och oorganiska föreningar
Utseende: Flytande benvitt/grönt pulver
Kännetecken: Äppeldoft
pH-värde: 2,0–3,0 (1 % lösning)
Förpackningens storlek: Behållare om 1 kg, 2,5 kg, 5 kg och 10 kg

Säkerhet

 • Komponenter är biologiskt lättnedbrytbara
 • Neogen Viroxide Super är lätt att transportera (icke farligt gods)
 • Ett färgindikatorsystem visar när lösningen är klar att använda
 • Bevisat ej frätande på hud
 • Kan sprutas som dimma i närvaro av djur

Färgändringsindikation

När lösningen med Neogen Viroxide Super späds ut är den klargrön till färgen för att sedan blekna till en ljusare grön/gul . Lösningen är aktiv i upp till sju dagar.

Produkttillämpningar

Neogen Viroxide Super kan användas för desinfektion av stallar och utrustning, fotbad, fordon och dricksvattensystem för boskap, samt för tillämpningar med dimma. Neogen Viroxide Super är lämpligt för användning på hårda och porösa ytor och, i kombination med kontinuerliga biosäkerhetsåtgärder, i närvaro av djur och användare (i enlighet med ditt lands särskilda bestämmelser).

För spädningsgrad vid olika användningsområden, läs mer nedan.

+ Läs mer

Tillämpning och användning Metod Spädningsgrad
Rutinmässig ytdesinfektion Högtryckstvätt eller sprayanordning 1:200 5 g/liter
Rutinmässig ytdesinfektion vid hög organisk belastning Högtryckstvätt eller sprayanordning 1:100 10 g/liter
Desinfektion av utrustning Manuell tvätt med borste eller högtryckstvätt 1:200 5 g/liter
Desinfektion av utrustning vid hög organisk belastning Manuell tvätt med borste eller högtryckstvätt 1:100 10 g/liter
Behandling av dricksvattensystem för boskap Rutinmässig desinfektion 1:100 10 g/liter
Kontinuerlig behandling av dricksvattensystem för boskap Manuell dosering i matartank eller via doseringssystem 1:2000 500 g/1000 liter
Kontinuerlig behandling av dricksvattensystem för boskap Automatisk dosering med 1 % från stamlösning 1:20 100 g/200 liter
Fotbad Lösningen bör fyllas på efter 3–5 dagar 1:200 5 g/liter
Fotbad vid hög trafik eller kraftig nedsmutsning Lösningen bör fyllas på efter 3–5 dagar 1:100 10 g/liter
Kalldimning Dimningsmaskin med 1 liter per 10 m2 golvyta 1:100 10 g/liter
Varmdimning Varmdimningsmaskin 1:25 40 g/liter

– Stäng

Kontinuerlig desinfektion

Goda biosäkerhetsåtgärder kräver kontinuerlig biosäkerhet för upprätthålla en miljö som förhindrar att patogener sprids. Kontinuerlig biosäkerhet är en hanteringsprocess och bör ingå i varje HACCP-policy för att förhindra att oönskade organismer sprids mellan olika platser.

Fotbad

Fotbad är ett effektivt sätt att förebygga korskontaminering mellan anläggningar och byggnader. Fotbad ska vara tillräckligt stora för lämpliga skor och innehålla en Neogen Viroxide Super-lösning. De placeras vid ingångar till gårdar och byggnader tillsammans med en borste för borttagning av större smuts innan skorna doppas i badet.

Fotbad ska bytas ut två gånger per vecka, eller oftare vid hög trafik.

Desinfektion av fordon och hjul

Fordon med tillstånd att passera viktiga kontrollpunkter för biosäkerhet måste desinficeras för att undvika korskontaminering mellan anläggningar. En Neogen Viroxide Super-lösning kan appliceras på hjul och fordon genom att köra genom en automatiserad desinfektionsautomat, med hjälp av högtryckstvätt, ryggburen spruta eller system där man kör genom hjulbad.

Kall- och varmdimning

En Neogen Viroxide Super-lösning kan användas för kall- och varmdimning som en del av en kontinuerlig desinfiktionsplan för förebyggande åtgärder mot korskontaminering eller vid sjukdomsutbrott. Kall- och varmdimning är säkert att använda i närheten av boskap och arbetare, förutsatt att lokala bestämmelser tillåter detta.

Slutlig desinfektion

Slutlig desinfektion är en avgörande del i ett biosäkerhetsprogram med syfte att ta bort så många organismer som möjligt och nå en nivå som inte utgör en risk för djurs eller människors hälsa. Det första steget i en slutlig desinfektion är att avlägsna allt organiskt material från ytor och utrustning. Till detta används ett förrengöringsmedel av hög kvalitet, t ex Sureclean. Förrengöring tar bort all intorkad smuts och fett där organismer kan leva. När området har rengjorts noggrant, applicera Neogen Viroxide Super enligt etikettens rekommenderade utspädning och dos.

Följande metoder kan användas för att applicera Neogen Viroxide Super vid slutlig desinfektion:

Desinfektion av porösa och icke-porösa ytor i stallar och på utrustning

Fysisk applicering av en förberedd Neogen Viroxide Super-lösning på förrengjorda ytor kan utföras automatiskt med högtryckstvätt, manuellt med ryggburen spruta eller genom blötläggning.

Luftdesinfektion, kall- och varmdimning

Applicering av Neogen Viroxide Super via luftburna finfördelade partiklar är ett utmärkt sätt att förhindra att mikroorganismer kommer in i byggnader och desinficera svåråtkomliga utrymmen. Denna metod bygger på desinfektionsmedlets partiklars förmåga att färdas genom luften och täcka ytan som ska desinficeras.

+ Läs mer

 • Dimning eller sprutning med automatiskt dimningssystem, högtryckstvätt eller ryggburen spruta ger relativt stora partiklar som väter ytor och minskar stoftrester, vilket fungerar särskilt bra i byggnader med höga tak.
 • Kalldimning utförs med dimningsmaskin eller ett aggregat för ULV-dimning, vilket ger mindre partiklar om cirka 20 mikroner. Partiklarna kan färdas längre än vid dimning eller sprutning. Kalldimning är en praktisk metod för mindre byggnader.
 • Varmdimning kräver att desinfektionsmedlet värms upp för att producera en synlig dimma, vilken är lätt att kontrollera och snabbare täcker större områden. Det är särskilt användbart för slutlig desinfektion när all rengjord utrustning samt strö- och bäddmaterial för djur är på plats. Varmdimning resulterar i ytterst fina partiklar, vanligtvis 5 mikroner, vilka kan färdas längre, distribueras jämnare och ger bättre inträngning än andra luftdesinfektionsmetoder.

– Stäng

Behandling av dricksvatten

Förorenade vattensystem kan främja mikrobiellt liv. Matartankar och andra vattenmagasinlösningar är områden där skräp och damm samlas, vilket skapar en grogrund där patogener kan föröka och sprida sig. Vattenkällans mikrobiella kvalitet, särskilt för tillförsel som inte kommer direkt från ledningsnätet, kan variera stort och potentiellt leda till att patogener introduceras i dricksvattnet om det inte behandlas.

Automatiskt doseringssystem

Kontinuerlig vattendesinfektion med Neogen Viroxide Super omfattar oavbruten tillförsel av desinfektionsmedel till vattenledningarna via ett automatiskt doseringssystem. Syftet är att minska avlagringar och biofilm, vilket upprätthåller rördiameter, vattenflöde och -volym.

Neogen Viroxide Super kan tillföras vattenmagasin för att förbättra övergripande vattenkvalitet och för slutlig desinfektion av vattenledningar.

Obehandlad vattenledning igensatt med biofilm

Neogen® Viroxide Super börjar verka vid desinfektion av vattenledning

Ren och fri vattenledning med kontinuerlig användning av Neogen® Viroxide Super

Biocid effektivitet

Neogen Viroxide Super har testats oberoende och bevisats vara effektiv mot en lång rad sjukdomsalstrande organismer i enlighet med standardiserade testprotokoll.

DEFRA-godkännande

TypMikroorganismSjukdomSpädning
Förordningar om
mul- och klövsjuka
Mul- och klövsjukavirusMul- och klövsjuka1:1300
Förordningar om
vesikulär svinsjuka
Vesikulär svinsjukavirusVesikulär svinsjuka1:100
Förordningar om
sjukdom hos fjäderfä
Sjukdom hos fjäderfä, fågelinfluensa och influensa från fåglar i däggdjurSjukdom hos fjäderfä1:200
Generella förordningarSalmonella enteritidisSjukdomar hos djur – olika1:100

Effektivitet utifrån djurart:

Generella

Spädningsgrad för respektive sjukdom

+ Läs mer

Aktivitet Typ Mikroorganism Sjukdom Spädning
Baktericid Bakterie G- Bordetella bronchiseptica Infektiös bronkit 1:100
Baktericid Bakterie G- Campylobacter jejuni Tarminfektioner 1:100
Baktericid Bakterie G- Escherichia coli Tarminfektioner 1:100
Baktericid Bakterie G- Klebsiella pneumoniae Pneumoni 1:100
Baktericid Bakterie G- Pasteurella multocida Pneumoni, atrofisk rinit, fågelkolera 1:200
Baktericid Bakterie G- Proteus vulgaris Olika 1:100
Baktericid Bakterie G- Pseudomonas aeruginosa Mastit 1:100
Baktericid Bakterie G- Salmonella enteritidis Salmonellos 1:100
Baktericid Bakterie G- Salmonella typhimurium Paratyfus 1:100
Baktericid Bakterie G+ Enterococcus hirae Septikemi 1:100
Baktericid Bakterie G+ Listeria monocytogenes Septikemi 1:100
Baktericid Bakterie G+ Staphylococcus aureus Mastit 1:100
Baktericid Bakterie G- Escherichia coli Tarminfektioner 1:100
Baktericid Bakterie G- Pseudomonas aeruginosa Mastit 1:100
Baktericid Bakterie G+ Enterococcus hirae Septikemi 1:100
Baktericid Bakterie G+ Staphylococcus aureus Tenosynovit 1:100
Fungicid Saccharomycetes Candida albicans Candidiasis 1:50
Mykobaktericid Mycobacteriacae Mycobacterium avium Luftvägssjukdomar 1:100
Spordödande Bakterie G+ Sporer av Bacillus cereus Matförgiftning 1:8,33
Spordödande Bakterie G+ Sporer av Bacillus subtilis 1:10
Spordödande Bakterie G+ Clostridium perfringens Enterotoxemi, Nekrotiserande enterokolit Nekrotisk enterit 1:10

– Stäng

Nötkreatur

Spädningsgrad för respektive sjukdom

+ Läs mer

Aktivitet Typ Mikroorganism Sjukdom Spädning
Virusdödande Flavivirus Pestivirus, BVDV-1 Bovin virusdiarré (BVD) 1:250
Virusdödande Herpesvirus Surrogat för herpersvirus Infektiös bovin rhinotracheit (IBR) 1:100
Virusdödande Picornavirus Bovint enterovirus-1 (ECBO) Transmissibel gastroenterit coronavirus (TGEV) 1:500
Virusdödande Reovirus Surrogat för rotavirus Rotavirus hos kalv 1:100

– Stäng

Fjäderfä

Spädningsgrad för respektive sjukdom

+ Läs mer

Aktivitet Typ Mikroorganism Sjukdom Spädning
Baktericid Bakterie G- Bordetella avium Bordetellosis 1:100
Baktericid Bakterie G- Brachyspira spp. Tarminfektioner 1:100
Baktericid Bakterie G- Ornithobacterium rhinotracheale Luftvägssjukdomar 1:100
Baktericid Mollicutes Mycoplasma gallisepticum Kronisk respiratorisk sjukdom 1:100
Virusdödande Adenovirus Surrogat för aviadenovirus Egg Drop Syndrome 1:200
Virusdödande Birnavirus Surrogat för IBD-virus Infektiös bursit (IBD), Gumborosjuka 1:100
Virusdödande Coronavirus Surrogat för coronavirus Infektiös bronkit; SARS, MERS 1:500
Virusdödande Herpesvirus Surrogat för herpersvirus Infektiös laryngotrakeit (ILT) 1:100
Virusdödande Herpesvirus Surrogat för herpersvirus Mareks sjukdom 1:100
Virusdödande Orthomyoxovirus H5N1-stammen Fågelinfluensa 1:280
Virusdödande Poxvirus Vaccinia-virus MVA Smittkoppor 1:200
Virusdödande Reovirus Surrogat för aviärt reovirus Aviär artrit, blåvingesjuka 1:100

– Stäng

Häst

Spädningsgrad för respektive sjukdom

+ Läs mer

Aktivitet Typ Mikroorganism Sjukdom Spädning
Baktericid Bakterie G- Escherichia coli UT infection, Septicaemia,
Enteric colibacillosis
1:100
Baktericid Bakterie G+ Streptococcus equi Kvarka 1:100
Fungicid Saccharomycetes Candida albicans Uterine infections 1:50
Virusdödande Herpesvirus Equine Herpes Virus typ 1 EHV-1 1:100
Virusdödande Herpesvirus Equine Herpes Virus typ 3 EHV-3 1:100
Virusdödande Orthomyoxovirus Equine Influenza A2 (H3N8) Equine Flu 1:100

– Stäng

Gris

Spädningsgrad för respektive sjukdom

+ Läs mer

Aktivitet Typ Mikroorganism Sjukdom Spädning
Virusdödande Coronavirus Surrogat för coronavirus Porcine epidemic diarrhea-virus (PEDV) 1:500
Virusdödande Coronavirus Surrogat för coronavirus Transmissibel gastroenterit coronavirus (TGEV) 1:500
Virusdödande Herpesvirus Surrogat för herpersvirus Aujeszkys sjukdom, pseudorabies 1:100
Virusdödande Orthomyoxovirus H1N1-stammen Svininfluensa 1:200
Virusdödande Picornavirus Enterovirus SVD 1:100
Virusdödande Togavirus Surrogat för coronavirus Porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) 1:500
Baktericid Bakterie G+ Erysipelothrix rhusiopathiae Rödsjuka hos gris 1:100
Baktericid Bakterie G+ Streptococcus suis Septikemi 1:100
Virusdödande Asfarvirus ASF-virus Afrikansk svinpest 1:800*
*Marknadsledande spädning och kontakttid (5 min) för afrikansk svinpest

– Stäng

Spädningsguide:

Mängd vattenMängd Neogen Viroxide Super-pulver:
0,05 %
spädning
1:2000
1 %
spädning
1:100
2 %
spädning
1:50
4 %
spädning
1:25
5 %
spädning
1:20
1 liter0,5 g10 g20 g40 g50 g
10 liter5 g100 g200 g400 g500 g
30 liter15 g300 g600 g1 200 g1 500 g